Tietosuoja ja rekisteriseloste

Elena Yhtiöt Oy
Vänrikinkuja 2
02600 ESPOO

Henkilökunnan suorat sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunime@elena.fi

2. Rekisterin nimi

Elena Yhtiöt Oy ja Elena Solutions Oy  (jatkossa Elena) palveluiden asiakastietojen muodostama rekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, rekisteröidyn itsensä antamalla suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja: Yrityksen yhteystiedot kuten osoite, asiakas-, matkapuhelin-, puhelin- ja fax-numero
Laskutus- ja perintätiedot tiedot kuten tuotteet, palvelut, yritystunnus (yritykset) ja tai henkilötunnus Asiakkaan yhteystiedot (etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) Asiakkuuden ja / tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa Liikennetiedot, puhe- ja dataliikenne
Palveluihin liittyvät konfigurointitiedot, kuten esim. verkko-osoite ja sijaintitieto
Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen) Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään suoraan yritykseltä itseltään tai asiakkaan valtuuttamalta yhteistyökumppanilta sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla.

Tietojen luovutus

Elena luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla vain viranomaisille tai asiakkaan omasta pyynnöstä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja tai muilla teknisin keinoin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Palveluntuottaja sallii asiakkaan kohtuullisin väliajoin tarvittaessa suorittaa kirjallisia tarkastuksia henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan laadun varmistamiseksi. Tarkastusten toimittamisajankohdista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen hyvissä ajoin etukäteen. Palveluntuottaja antaa tarkastuksiin tilaajan saataville kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja-asetuksen ja muiden vastaavien säännösten velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:Elena Yhtiöt Oy, Elena Solutions Oy ja Elena Documents Oy / Rekisteritiedustelut

1. Rekisterinpitäjä

Elena Yhtiöt Oy
Vänrikinkuja 2
02600 ESPOO

myynti@elena.fi
010 400 5700

Liitymän sulkupalvelun numero
+358 10 400 5777